sief-page

De REACH Verordening (EG) 1907/2006

Minimaliseer risico’s

Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Ze spelen een belangrijke rol in de economie. Om de risico’s van chemische stoffen te beperken zijn internationaal regels opgesteld. Op 1 juni 2007, is de ‘nieuwe’ EU Verordening (EG) 1907/2006 genaamd REACH in werking getreden. De REACH Verordening heeft als doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Dit wordt gedaan door de vier kernprocessen van REACH, namelijk de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

De bedrijven zijn verantwoordelijk

Alle bedrijven die omgaan met chemicaliën – als fabrikant, importeur, distributeur of downstreamgebruiker – hebben te maken met REACH. Dit heeft betrekking op stoffen als zodanig, in mengsels (preparaten) en in voorwerpen. Het doel van REACH is dat alle bedrijven in de keten van een stof een zo veilig mogelijke productie, distributie en gebruik voor mens en milieu kunnen garanderen. De verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven.

Registratie is uw licentie om een stof te mogen toepassen in de EU

REACH introduceert een registratieverplichting voor Europese fabrikanten en importeurs van stoffen als zodanig, in mengsels of in voorwerpen. Fabrikanten buiten Europa kunnen de registratievereiste voor hun Europese klanten via een in Europa gevestigde “enige vertegenwoordiger” overnemen. Registranten moeten, volgens duidelijke criteria, in een gezamenlijk proces met andere registranten een registratiedossier bereiden en indienen met behulp van voorgeschreven hulpmiddelen (IUCLID5 & REACH-IT) binnen strakke termijnen wettelijk ingesteld.

De relevante REACH compliance informatie wordt doorgegeven in de keten via het vertrouwde medium, het veiligheidsinformatieblad (VIB). Geen registratie betekent geen toegang tot de EU-markt. Uiteindelijk moeten alle vormen van gebruik van een stof in de keten (mits niet uitgezonderd) onder de juiste registratiedossier(s) vallen. REACH is een business issue: registratie is uw licentie om een stof als zodanig, in een mengsel en / of in een voorwerp toe te mogen passen binnen de EU.

Efficiënte ketencommunicatie noodzakelijk voor leverancier en de downstreamgebruikers

REACH introduceert een chemische veiligheidsbeoordeling verplichting van de leverancier VIB door downstreamgebruikers van chemische stoffen. Als het VIB een registratienummer bevat en blootstellingsscenario’s opgenomen zijn als bijlage bij het VIB (uitgebreide VIB), heeft de downstreamgebruiker 12 maanden de tijd om te zorgen dat zijn eigen toepassingen gedekt zijn. Als de stof verder in de keten gebracht wordt (bv. via een mengsel), moet hij checken of de geïdentificeerde toepassingen vanuit de keten gedekt zijn.

Als een toepassing niet (volledig) gedekt wordt door een blootstellingsscenario, moet het opgelost worden door contact op te nemen met de leverancier of door het maken van een eigen (DU) blootstellingsscenario. Binnen deze periode moet de downstreamgebruiker voldoen aan de gebruiksvoorwaarden en risicobeheersmaatregelen zoals beschreven in de desbetreffende blootstellingsscenario(‘s). Voorgeschreven beschermingsmaatregelen die inefficiënt zijn en/of nieuwe informatie die relevant is om verwerkt te worden in het blootstellingsscenario moeten door de downstreamgebruiker doorgegeven worden aan de leverancier. Efficiënte ketencommunicatie (“upstream en downstream”) is cruciaal om de REACH compliance te garanderen voor zowel de leverancier als de downstreamgebruikers.

Handhaving

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) houdt toezicht op de werking van REACH, is het centrale aanspreekpunt voor registraties en andere verplichtingen van REACH en kan verplichtingen zoals autorisaties of beperkingen opleggen aan het gebruik van stoffen van zeer ernstige zorg. ECHA heeft een forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie om de verantwoordelijke handhavers per lidstaat te ondersteunen. Hoewel REACH een verplichting is die in alle Europese lidstaten direct van kracht is, zal inspectie en handhaving van REACH op de lokale bedrijven door de verantwoordelijke handhavers per lidstaat in de lokale taal uitgevoerd worden.

Meer details over REACH: