sief-page

De CLP Verordening (EG) 1272/2008

Doel

De andere belangrijke hoofdlijn in de Europese wetgeving voor chemische producten is de CLP-verordening (EG) 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze verordening implementeert de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten naar het verenigde naties’ globale geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem (GHS) voor chemische stoffen. Dit vervangt de bestaande EU etiketten met symbolen, risico (R-) zinnen en veiligheid (S-) zinnen in nieuwe gevaren pictogrammen, gevaar (H-) verklaringen en voorzorgsmaatregelen (P-) verklaringen. De belangrijkste doelstellingen van CLP / GHS zijn om de internationale handel in chemische stoffen te vergemakkelijken en het bestaande niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te handhaven.

De CLP-Verordening is in werking getreden in januari 2009 en zorgt ervoor dat de gevaren door chemische stoffen duidelijk worden gecommuniceerd aan de werknemers en consumenten in de Europese Unie door middel van indeling en etikettering van chemische producten.

Indeling

Voordat de chemische stoffen op de markt komen, moeten de leveranciers van stoffen of mengsels de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu vaststellen van dergelijke stoffen en mengsels en ze indelen in overeenstemming met de vastgestelde gevaren.

Etiketteren en verpakken

Leveranciers moeten een stof of mengsel geëtiketteerd en verpakt hebben volgens de CLP criteria voordat het op de markt gebracht mag worden, hetzij wanneer:

  • Een stof of mengsel geclassificeerd is als gevaarlijk;
  • Een niet gevaarlijk mengsel die een of meerdere stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk boven een bepaalde grenslijn.

Dankzij dit proces worden de gevaren van chemische producten gecommuniceerd door standaard verklaringen en pictogrammen op de twee belangrijkste informatiedragers, het gevarenetiket en in het veiligheidsinformatieblad in een wereldwijd gestandaardiseerde manier.

 CLP Aanmelding voor de C&L Inventaris

Leveranciers van stoffen als zodanig of in mengsels die zijn onderworpen aan een registratieplicht onder REACH (als fabrikant of importeur) en/of geclassificeerd zijn als gevaarlijk, moeten een CLP aanmelding aan de C&L Inventaris indienen. Voor bestaande stoffen moest de CLP aanmelding compleet ingediend zijn voor 3 januari 2010. Elke nieuwe stof moet binnen een maand voordat het op de markt gebracht word aangemeld zijn.

Overgangstermijn

De CLP verordening vervangt in de loop der tijd de gevaarlijke stoffen richtlijn (DSD, 67/548/EEC) en de gevaarlijke preparaten richtlijn (DPD; 1999/45/EG). Er is een overgangsperiode tot 2015. Indeling en etikettering volgens de CLP-criteria is vereist voor stoffen sinds december 2010 en zal verder vereist voor mengsels met ingang van juni 2015.

More details on CLP:

• CLP Wettelijke tekst (ECHA)
• De essentie van CLP (DG Enterprise)
• De essentie van de CLP Pictogrammen (ECHA)

• De essentie van het indelingsproces (ECHA)
• De essentie van het etikettering & verpakkingsproces (ECHA)
• De essentie van het CLP aanmeldingsproces voor de CLP Inventaris (ECHA)