sief-page

REACH & CLP

De kern van de Europese wetgeving voor chemische producten wordt momenteel gevormd door twee belangrijke EU verordeningen die van kracht zijn in alle EU-landen:

  • De REACH Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen op zichzelf of in mengsels.
  • De CLP Verordening (EG) 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, waarin het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) voor Europa is verwerkt.

In combinatie met de overige Europese wetgeving voor chemische producten, zoals onder andere voor afval, biociden en de wetgeving voor Arbo, Veiligheid en Gezondheid op het werk (etc.) kunnen ze invloed hebben op elk bedrijf in Europa dat chemische stoffen produceert, importeert en/of gebruikt als zodanig, in mengsels en/of in voorwerpen.

Jongerius Consult en Partners leveren strategische ondersteuning aan bedrijven / industriesectoren om hun REACH / CLP Compliance verplichtingen en issues efficiënt en aansluitend op de behoeften van het bedrijf te organiseren.

Zoekt u praktische ondersteuning voor efficiënte en effectieve implementatie van de REACH / CLP verplichtingen in uw bedrijf.

Zoekt u REACH Compliance Training als generieke trainingen of als bedrijfsspecifieke workshops.

Wij bieden praktische REACH Support Tools, ontwikkeld met en voor de industrie.

We willen werkbare REACH / CLP oplossingen aanbieden voor het midden kleinbedrijf (MKB).